DROBNY SZCZEGÓŁ / THE SMALL DETAIL

COMPAGNIE ROUGES LES ANGES / FRANCJA (FRANCE)

DROBNY SZCZEGÓŁ /
THE SMALL DETAIL

reżyser / stage director: LAURENCE BELET
wykonawcy, animatorzy lalek / comedians and puppeteer: LOËTICIA BESSON, DENIS LAGRÂCE
scenografia, lalki / scenography, puppets: DELPHINE LANCELLE
projekcja, animacja / projection, animation: JOËL ABRIAC AND ALBERTINE
muzykaoryginalna / original musical creation: PHILIPPE GELDA
światło, produkcja / light creation, production: MARCO GOSSELIN
kostiumy / costumes: KANTUTA VARLET
produkcja, publikacja / production, publication: GILLES GALERA

Pomiędzy żółtą pustynią a niebieskim niebem, wijącą się drogą podąża czerwona furgonetka… Wszystkie ptaki odlatują z wyjątkiem małego czarnego ptaszka. Mały, nieśmiały ptaszek. Chowa się… Człowiek zamierza zrobić, co w jego mocy, aby ptaszyna mogła  „zamieszkać” w przestworzach. Jako prawdziwy poemat obrazkowy, spektakl przywołuje  te kluczowe chwile, na których, choć tak maleńkie, opiera się życie i które mogą zmienić obraz świata wpychając się w, zdawałoby się , najbardziej niezmienne reguły. Historia z barwnym oniryzmem, który ilustruje latanie, ale również przyjaźń, która oferuje unikalną, szlachetną i zawsze nieoczekiwaną możliwość  spełnienia najbardziej nieosiągalnych marzeń.

In between a yellow desert and a blue sky, a red van follows a winding road. All fly away except a little black bird. A shy little bird. He is hiding, just there… The man is going to do his best so that the little birdie can inhabit the sky. As a real graphic poem, the performance  evokes these pivotal moments, so tiny moments but on which, however, a life relies, or which may change a vision of the world, jostling everything up in what seemed the most immutable rules. A story with a colorful onirism to illustrate the flight but also the friendship which offers a unique, generous and always unexpected possibility to be able to make the most inaccessible dreams come true.

DUŻA SCENA – ul. Katedralna 18 / THE BIG STAGE – 18 Katedralna Street 06.10.2021, godz. 17:15 / October 6th, 2021  at 5.15 p.m.
czas trwania / duration: 35 min.
3+