Krytyk teatralny / Theatre Critic

marcelina widz, adam karol drozdowski / polska

Krytyka teatralna w dobie współczesności

Warsztaty uwrażliwiające na język, jakim posługuje się współczesny teatr, w tym teatr lalek. Prowadzące do rozpoznawania rodzajów lalek i nazw technik animacji; z jakich elementów składa się spektakl. Przybliżające podstawy poprawnej edycji tekstów (minimalizacja popełniania błędów językowych – gramatycznych, stylistycznych etc.), posługiwanie się słownictwem niezbędnym w pracy krytyka teatralnego, świadome korzystanie z form i gatunków publicystyki kulturalnej – recenzji i wywiadów. W wyniku warsztatów uzyskamy podstawowe obycie we współczesnym życiu teatralnym, poznamy nurty i zmiany, jakie w nim zachodzą, rozpoznamy poruszane w spektaklach tematy – problemy otaczającego świata, którymi inspirują się w swoich spektaklach twórcy.
Pozyskaną wiedzę będzie można wykorzystać w dyskusji i praktyce – Magazine ANIMO.

Theatre criticism in modern times.
The goal of these workshops is to sensitise the language of theatre, including puppet theatre. You will learn to recognize types of puppets, the names of animation techniques and what elements make a performance. Introducing the basics of proper text editing (minimizing linguistic, grammatical, stylistic and more errors), using the vocabulary necessary in the work of a theatre critic; conscious use of forms and genres of cultural journalism – reviews and interviews. As a result, we will gain basic know ledge of contemporary theatrical life, we will learn about the trends and changes that take place in it; we will recognize the topics discussed in the performances – surrounding us world’s problems that in spire many artists in their work.
The acquired know ledge can be used in discussion and practice – ANIMO magazine.

4-8.10.2022, godz. 10.00
Czarna Sala (na piętrze), Słowiańska 13
czas trwania: 4 godz. dziennie
wiek: 15+